ຂໍວີຊາໄປປະເທດຝຣັ່ງ

ພະແນກກົງສຸນ ຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ລາວ ເປັນຜູ້ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນ, ການກະກຽມ, ການຍື່ນ ແລະ ການຕິດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊທາງການກ່ຽວກັບການຂໍວີຊາໄປປະເທດຝຣັ່ງ France-visas

France-visas ແມ່ນ ເວັບໄຊດຽວ ທີ່ມີ ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງ ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການຂໍວີຊາ (ການກະກຽມເອກະສານ, ການພິຈາລະນາ, ການຍື່ນ ແລະ ຕິດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ).

ຂັ້ນຕອນການຂໍວີຊາ

ທ່ານຕ້ອງການວີຊາແມ່ນບໍ່ ?

PNG ຍ້ອນມີ ຕົວຊ່ວຍໃນການຂໍວີຊາ, ເວັບໄຊFrance-visas ຈະຊ່ວຍທ່ານກຳນົດປະເພດຂອງວີຊາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ໂດຍອີງຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ. ເວບໄຊດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ລະບຸລາຍການເອກະສານຢັ້ງຢືນຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃສ່ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ ພ້ອມທັງລະບຸຄ່າທຳນຽມວີຊາ.

ຕື່ມຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາທາງອອນລາຍ.

PNG ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ກວດກາເບິ່ງແລ້ວ ແລະ ທ່ານຕ້ອງການຂໍວີຊາ, ທ່ານສາມາດຕື່ມ ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາທາງອອນລາຍ. ລະບົບຈະສັ່ງໃຫ້ທ່ານສ້າງບັນຊີ ແລະ ຈະຊ່ວຍທ່ານດຳເນີນການຂໍວີຊາແຕ່ຂັ້ນຕອນທຳອິດຈົນຮອດຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ.

ຍື່ນເອກະສານທີ່ພະແນກວີຊາ.

PNG ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຕື່ມຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາທາງອອນລາຍເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ທ່ານກໍ່ພຽງແຕ່ໄປຍື່ນເອກະສານທີ່ພະແນກວີຊາ ຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ລາວ. ເວບໄຊ France-visas ສະໜອງຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້ວ່າ ພົວພັນໃຜ ແລະ ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາແນວໃດ.

ຕິດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ.

PNG ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຂໍວີຊາແລ້ວ, ກົດເຂົ້າຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ, ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ສາມາດມາເອົາໜັງສືຜ່ານແດນຄືນໄດ້ເວລາໃດ ແລະ ແນວໃດ ແລະ ກຽມຕົວເດີນທາງໄປປະເທດຝຣັ່ງ.

ຄຳເຕືອນ :

ໂດຍອີງຕາມປະເທດຂອງທ່ານ ແລະ ໄລຍະທີ່ຈະເດີນທາງ, ແມ່ນມີກຳນົດເວລາໃນການຂໍນັດ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາຂອງທ່ານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈົ່ງ ຂຶ້ນແຜນກຳນົດເວລາດຳເນີນການຂໍວີຊາລ່ວງໜ້າ ໂດຍອີງໃສ່ກຳນົດວັນເດີນທາງ.

Dernière modification : 16/05/2018

Haut de page