ປະກາດຂາຍລດົ

ປະກາດຂາຍລດົ 4x4 TOYOTA HILUX VIGO ສີຂາວ

- 4x4 TOYOTA HILUX VIGO ສີຂາວ
- 15 ແຮງມາ້ - ເກຍກະປກຸ - ປີ 2005
- ເລກກງົ ເຕີ້ 100 000 ກໂິ ລແມດັ
- ຂາຍຕາມສະພາບຂອງລດົ , ບ່ໍມຮີ ບັ ປະກນັ
- ບ່ໍທນັ ຈາ່ ຍຄາ່ ພາສີ (ປ້າຍສຂີ າວ, ໂຕໜງັ ສສື ຟີ ້າ)
- ລາຄາເລີ້ມຕນົ້ : 2 500 $

ສາມາດໄປເບ່ ງິ ລດົ ໄດແ້ ນວໃດ ?

ໂທເອົານດັ ມາເບ່ ງິ ລດົ ໄດ ້ ໂທ : 021 215764 ຢສູ່ ະຖາບນັ ຝຣງ່ັ ຖະໜນົ ລາ້ ນຊາ້ ງ ເລີ້ມວນັ ທີ 17 ຫາ 28
ກນັ ຍາ 2019 ເວລາ 8 ໂມງ 30 ຫາ 12 ໂມງ 30

ສະເໜີລາຄາປະມູນຊື້ແນວໃດ ?

ສະເໜີລາຄາເປັນເງນິ ໂດລາ້ ເທ່ ົານນັ້ ໃສຊ່ ອງແລວ້ ສ່ງົ ເຖງິ ສະຖານທດູ ຝຣງ່ັ , ຖະໜນົ ເສດຖາທິລາດ ຊາ້ ສດຸ ແມນ່
ວນັ ພດຸ ທີ 2 ຕລຸ າ 2019 ໂດຍໃຊແ້ ບບຟອມ ທ່ ີສາມາດດາວໂຫລດໄດເ້ ທິງໜາ້ ເວັບໄຊ ້ ແລະ ກະລນຸ າ ຂຽນຊ່ ື
ລງົ ໜາ້ ຊອງປະມນູ ຕາມເນອື້ ໃນດາ້ ນລມຸ່ ນ ີ້ :

PDF - 90.6 ko
(PDF - 90.6 ko)

OFFRE VEHICULE TOYOTA HILUX
à l’attention du secrétaire général

/!\ ໃນລາຄາຂາຍ ຈະໄດບ້ ວກເພ່ ີມຄາ່ ພາສີ 6 % ແລະ ຮບັ ຜິດຊອບໂດຍຜຊູ້ື້ /!\

ການເລືອກເອົາລາຄາສະເໜີຊື້ ?

ຜທູ້ ່ ີໃຫລ້ າຄາດ ີ ແມນ່ ຈະໄດຕ້ ດັ ສນິ ເລືອກເອົາໂດຍສະຖານທດູ ໃນວນັ ທີ 4 ຕລຸ າ 2019 ແລະຈະໄດແ້ ຈງ້ ໃຫຜ້ ຊູ້ ື້ຮບັ ຮູ້

ເງ່ອື ນໄຂການຊາໍ ລະ

ຜຊູ້ ຈື້ ະຕອ້ ງຈາ່ ຍດວ້ ຍເຊັກເປັນເງນິ ໂດລາ້ ໃຫສ້ ະຖານທດູ ພາຍໃນ 10 ວນັ , ຖາ້ ບ່ໍຈາ່ ຍເງນິ ພາຍໃນ 10 ວນັ ຈະ
ໄດເ້ ລຶອກເອົາຄນົ ຊຄື້ ນົ ໃໝ່
ຖາ້ ວາ່ ຕອ້ ງການ ຜຊູ້ ຈື້ ະເປັນຜຈູ້ າ່ ຍຄາ່ ພາສີ ແລະ ຄາ່ ກວດກາເຕັກນກິ

ດັດແກ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ 18/09/2019

ກັບໄປດ້ານເທິງ