ປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2020 ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການໃໝ່ທີ່ສ້

ກອງທຶນ PISCCA ເປັນກອງທຶນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວ.

ກອງທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສະໜັບສະໜູນບັນດາໂຄງການພັດທະນາທີ່ແນໃສ່ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມການຈັດຕັ້ງການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດໃດໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

ທ່ານແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວແມ່ນບໍ່ ? ທ່ານມີໂຄງການໃໝ່ທີ່ສ້າງສັນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຂອງປະຊາຊົນຜູດ້ອຍໂອກາດແມ່ນບໍ່ ? ທ່ານຕ້ອງການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດໃດໜຶ່ງຮ່ວມກັບນັກເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແມ່ນບໍ່ ?

📅 ກະລຸນາຍື່ນເອກະສານຂໍທຶນກ່ອນວັນທີ 31/08/2020.

ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ໄດ້ລຸ່ມນີ້ :

- ປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ ສະບັບພາສາຝຣັ່ງ
- ປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ ສະບັບພາສາອັງກິດ
- ປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ ສະບັບພາສາລາວ

- ເອກະສານສະໝັກເປັນພາສາຝຣັ່ງ
- ເອກະສານສະໝັກເປັນພາສາອັງກິດ

JPEG

ດັດແກ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ 23/06/2020

ກັບໄປດ້ານເທິງ