ວີຊາ : ເງື່ອນໄຂການເປີດຄືນການບໍລິການອອກວີຊາ / Visas – conditions de la reprise progressive / conditions of progressive resumption

ການຂໍນັດເພື່ອມາຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ ຈະໄດ້ເປີດຄືນນັບແຕ່ວັນຈັນ ທີ 29 ມີຖຸນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ສຳລັບ ປະເພດບຸກຄົນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເທົ່ານັ້ນ :

• ນັກສຶກສາ (ທີ່ຈະໄປຢູ່ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ)
• ຜູ້ທີ່ມີເຫດຜົນຈຳເປັນດ້ານອາຊີບ (ທີ່ຈະໄປຢູ່ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ)
• ຜູ້ທີ່ມີເຫດຜົນຈຳເປັນທາງຄອບຄົວ (ທີ່ຈະໄປຢູ່ໄລຍະຍາວ)
• ຜູ້ທີ່ຖືເອກະສານອານຸຍາດພັກເຊົ່າ (ບັດອານຸຍາດພັກເຊົ່າ ຫຼື VLS-TS) ທີ່ໝົດອາຍຸຫຼັງວັນທີ 15 ມີຖຸນາ

ບຸກຄົນຂ້າງເທິງນີ້ ໃນວັນທີ່ເຂົ້າມາຍື່ນເອກະສານຂໍວີຊາ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ເຊັ່ນ : ລ້າງມືດ້ວຍເຈວລ້າງມື ແລະ ວັດອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ຢູ່ປະຕູທາງເຂົ້າສະຖານທູດ. ຖ້າຫາກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍສູງກວ່າ 38°c ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າພາຍໃນສະຖານທູດ.

ສຳລັບປະເພດບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ (ໂດຍສະເພາະບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຂໍວີຊາທ່ອງທ່ຽວໄລຍະສັ້ນ) ແມ່ນໃຫ້ລໍຖ້າກ່ອນ ຈົນກວ່າຈະມີປະກາດໃຫ້ເປີດຮັບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາທຸກປະເພດຄືນເປັນປົກກະຕິ. Retour ligne automatique
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ, ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ເອກະສານ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້ cette page.

La prise de rendez-vous pour déposer une demande de visa est rétablie à compter du lundi 29 juin 2020 pour les catégories de demandeurs suivants uniquement :

• les étudiants (court et long séjour) ;
• les demandeurs pour motifs professionnels (court et long séjour) ;
• les demandeurs motifs familiaux (long séjour) ;
• les titulaires d’un document de séjour (titre de séjour ou VLS-TS) expirant après le 15 juin.

Les demandeurs seront invités à se laver les mains à l’entrée du bâtiment et leur température sera mesurée. En cas de résultat supérieur à 38°c, ils ne seront pas autorisés à pénétrer dans les locaux.

Les autres catégories de demandeurs (visa de court séjour tourisme notamment) que celles dont la liste figure ci-dessus sont invitées à patienter avant de déposer leur demande. L’annonce de la reprise totale des rendez-vous sera faite en temps voulu.

Pour plus d’information sur la procédure, notamment les documents à présenter, nous vous invitons à consulter cette page.

Appointment booking to submit a visa application is being resumed from Monday, 29 June 2020 for the following categories of applicants only :

• students (short and long stay visas) ;
• applicants for professional reasons (short and long stay visas) ;
• applicants for family reasons (long stay visas) ;
• holders of a residence document in France (residence permit or visa “VLS-TS”) expiring after 15 June 2020.

Applicants will be asked to wash their hands at the entrance of the building and will be subjected to a temperature check. If the result is above 38 ° C, it will not be possible to enter the premises.

Other categories of applicants (short stay tourism visa especially) than those listed above are invited to wait before submitting their application.

The announcement of the total resumption of appointments will be made in due time.Retour ligne automatique
For more information on the procedure, especially supporting documents, please visit this page.

ດັດແກ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ 22/06/2020

ກັບໄປດ້ານເທິງ