ແຈ້ງເຕືອນດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ

ເຄດິດຮູບ

ທຸກຮູບທີ່ຢູ່ໃນເວບໄຊ້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ລວມທັງ ຈາກສູນຜະລິດຮູບ ແລະ ສຽງ ຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງ ແລະ ກະຊວງເອີຣົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ.

ຮຸບຖ່າຍຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ ໂດຍ : Frédéric de La Mure

ສຳລັບການສະເໜີຂໍນໍາໃຊ້ (ກຣາບຟິກ, ຮູບ ແລະ ວີດີໂອ : ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ) (ໝາຍເຫດ : ກາລຸນາຂຽນໜັງສືສະເໜີເປັນພາສາຝຣັ່ງ ຫຼື ອັງກິດ ພ້ອມລະບຸ ລິ້ງໜ້າເວບໃຊ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ສິດທິໃນການນຳໃຊ້

ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດວ້ຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ໂດຍສະເພາະ ມາດຕາ L122-5 ຂອງປະມວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, « ທຸກເອກະສານທາງການ » ສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ຢ່າງອິດສະລະ :
- ຖະແຫຼງການ, ບົດຄຳປາໃສ, ເອກະສານຂ່າວ ;
- ຄຳສັ່ງ, ແນະນຳ ແລະ ເອກະສານກົດລະບຽບອື່ນໆ ;
- ແບບຟອມ CERFA. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຳໃຊ້ເນື້ອໃນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ກໍ່ຕ້ອງລະບຸຊື່ເຈົ້າຂອງ, ແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ລິ້ງເວບໄຊ້ສະຖານທູດ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເອກະສານຕົ້ນສະບັບ.
ເນື້້ອໃນອື່ນໆທັງໝົດໃນເວບໄຊ້ຂອງສະຖານທູດ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ລິຂະສິດ.
ການນຳເອົາໄປໃຊ້ຕໍ່ທຸກຄັ້ງ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ ຕາມມາດຕາ L.122-4 ຂອງປະມວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ໂດຍສະເພາະ ເນື້ອໃນທີ່ຂຽນໂດຍ ພະແນກຂ່າວຂອງສະຖານທູດ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ຄົນຝຣັ່ງ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກຳຂອງສະຖານທູດ, ການເມືອງຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບປະເທດຝຣັ່ງ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບຮູ້. ເນື້ອໃນທັງໝົດນີ້ ຈະບໍ່ສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ຢ່າງອິດສະລະ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຂໍອານຸຍາດກ່ອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ລະບຸແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ.

ອານຸຍາດໃຫ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເປົ້າໝາຍທາງການຄ້າ, ໂດຍສະເພາະ ເພື່ອການອະທິບາຍ ແຕ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນທີ່ວ່າ ຕ້ອງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນໃຈຄວາມ ຫຼື ຄວາມໝາຍໃດໆ ແລະ ຕ້ອງລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ວັນທີເຜີຍແຜ່ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາຂໍ້ມູນໄປນຳໃຊ້ເພື່ອເປົ້າໝາຍທາງການຄ້າ ຫຼື ເພື່ອການໂປຣໂມດໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ແລະ ລາຍເຊັນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນລັດ ກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງລັດ ເພື່ອສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ເສຍຄ່າ ຫຼື ບໍ່ເສຍຄ່າ ກໍ່ຕາມ ກໍ່ຈະຖືວ່າ ເປັນການນຳເອົາຂໍ້ມູນໄປນຳໃຊ້ເພື່ອເປົ້າໝາຍທາງການຄ້າ ຫຼື ເພື່ອການໂປຣໂມດ.

ການຂໍອານຸຍາດນຳເອົາເນື້ອໃນຂໍ້ມູນໄປນຳໃຊ້ຕໍ່ ແມ່ນໃຫ້ ສົ່ງຫາຜູ້ຮັບຜິດຊອບເວບໄຊ້ສະຖານທູດ, ທາງອີ-ເມວ.

ທຸກການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອເປົ້າໝາຍທາງການຄ້າ ຫຼື ໂຄສະນາ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີພິເສດ.

ການສ້າງລິ້ງອິນເຕີເນັດທີ່ພາໄປສູ່ໜ້າເວບຂອງສະຖານທູດ

ອານຸຍາດໃຫ້ທຸກເວັບໄຊ້ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສ້າງລິ້້ງອິນເຕີເນັດທີ່ພາໄປສູ່ໜ້າເວບຂອງສະຖານທູດ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງໜ້າຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍສະຖານທູດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍອານຸຍາດກ່ອນລ່ວງໜ້າ.
ສຳລັບເວັບໄຊ້ຕ່າງໆ, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດແລ້ວ ການນຳເອົາເນື້ອໃນຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ຕໍ່ ຕ້ອງລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ດ້ວຍການລະບຸທີ່ຢູ່ເວັບໃຊ້ : https://la.ambafrance.org/
ພ້ອມທັງຕື່ມໃສ່ທ້າຍຂອງແຕ່ລະໜ້າເວບໄຊ້ ວ່າ "ສະຫງວນລິຂະສິດ".

ທຸກເວບໄຊ້ທີ່ສ້າງລິ້ງອິນເຕີເນັດທີ່ພາໄປສູ່ໜ້າເວບໄຊ້ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ ຫຼື ສະຖານທູດ (diplomatie.gouv.fr) ຖ້າຫາກແຕະຕ້ອງເຖິງພາບພົດຂອງເວບໄຊຂອງລັດ ເວບໄຊ້ເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ.

ລິ້ງເວບໄຊ້ຕ່າງໆທີ່ສະເໜີຢູ່ໃນເວບໄຊ໋ສະຖານທູດ

ຢູ່ໃນເວບໄຊ້ສະຖານທູດ ຈະມີຫຼາຍລິ້ງອິນເຕີເນັດທີ່ພາໄປສູ່ໜ້າເວບໄຊ໋ອື່ນໆ ທັງຂອງເອກະຊົນ, ລັດຖະການ, ຝຣັ່ງ ຫຼື ຕ່າງ ປະເທດ. ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊາວເນັດ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຕົນກຳລັງຊອກຫາ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ສະຖານທູດບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ໃນການຂຽນເນື້ອໃນຂອງເວບໄຊ໋ເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບຜິດຊອບເວບໄຊ໋ ຫຼື ສະຖານທູດ

ທ່ານສາມາດສົ່ງ ຂໍ້ສັງເກດ ຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳແນະນຳ (ເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ຝຣັ່ງ) ຫາຜູ້ຮັບຜິດຊອບເວບໄຊ໋. ຜູ້ກ່ຽວຈະຮັບໄວ້ພິຈາລະນາ. ແຕ່ວ່າຜູ້ຮັບຜິດຊອບເວບໄຊ໋ ບໍ່ໄດ້ມີບົດບາດໃນການຕອບຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຂໍພິເສດ ຫຼື ເປັນຄຳຮ້ອງຂໍທີ່ເກີນຂອບເຂດສິດແລະໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານເຕັກນິກຂອງເວບໄຊ໋.

ຫຼື ສາມາດຂຽນຫາສະຖານທູດໄດ້ : ຕາມທີ່ຢູ່ໄປສະນີຂອງພວກເຮົາ www.ambafrance-laos.org/Coordonnees-et-plan-d-acces ; ໂທ : +856 (0)21 26 74 00

ການອອກແບບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊ໋

ເວບໄຊ໋ຂອງສະຖານທູດ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ໄດ້ຈາກທຸກພະແນກຂອງສະຖານທູດ ແລະ ກະຊວງເອີຣົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ. ການຕິດຕາມກວດກາ, ການຂຽນຂ່າວລົງຂ່າວ, ຮູບ ແລະ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແມ່ນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບປະຈຳວັນຂອງພະແນກຂ່າວ ສະຖານທູດ.
ເຊີເວີຂອງເວບໄຊ໋ສະຖານທູດແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜີດຊອບຂອງບໍລິສັດ Oxyd.

ເວບໄຊ໋ສະຖານທູດ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບົບ SPIP, ໂປຼແກຼມ Open Source ພາຍໃຕ້ ລາຍເຊັນ GNU/GPL

ການເຂົ້າເຖິງເວບໄຊ໋

ການພັດທະນາເວບໄຊ໋ຂອງສະຖານທູດ ແມ່ນອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງ RGAA ແລະ ມາດຕະຖານ W3C.
ເວບໄຊ໋ສະຖານທູດໃຊ້ໄດ້ກັບ ບຣາວເຊີ ທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ. ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີມີເຫດສຸດວິໄສ
ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງເນື້້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງເວບໄຊ໋ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍສະເພາະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຢ່າງງາຍດາຍຂອງກຸ່ມຄົນພິການ.

ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ລົງຢູ່ໃນເວບໄຊ໋ນີ້ ກໍ່ເພື່ອບໍລິການແກ່ສາທາລະນະ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເອົາໃຈໃສ່ ຫຼື ມີຄວາມລະມັດລະວັງສູງໃນການຄັດຈ້ອນເອົາເນື້ອໃນເອກະສານທາງການ ຫຼື ກວດກາເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນຢ່າງດີແລ້ວກໍ່ຕາມ, ບາງຄັ້ງ ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນທີ່ລົງໃນເວບໄຊ໋ນີ້ອາດຈະຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງພໍ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຖືວ່າ ສະຖານທູດຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ.
ທຸກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ/ຫຼື ເອກະສານ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊ໋ນີ້ ອາດມີການປັບປຸງດັດແກ້ ແລະ ອັບເດດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.
ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ ສະຖານທູດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບທຸກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຕີຄວາມໝາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຈາກການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ/ຫຼື ເອກະສານ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊ໋ ນີ້.

ການປະຕິບັດກົດໝາຍ

ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ສະຖານທີ່ໃດກໍ່ຕາມ, ເວບໄຊ໋ນີ້ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົດໝາຍຝຣັ່ງ. ໃນກໍລະນີເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ສານຂອງຝຣັ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີສິດອຳນາດໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ເວບໄຊ້ນີ້, ສາມາດຂຽນຫາພວກເຮົາໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ຕໍ່ໄປນີ້ :
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Direction de la Communication et de la Presse
Pôle web
37, quai d’Orsay
75007 PARIS

ດັດແກ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ 14/02/2019

ກັບໄປດ້ານເທິງ