ຂ່າວ

ຝຶກພາສາຝຣັ່ງກັບເວັບໄຊ໋ « VaoPhasaFalang.com » !

ທ່ານຮູ້ຈັກເວບໄຊ໋ www.vaophasafalang.com ບໍ່ ? ເວບໄຊ້ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຝຶກພາສາຝຣັ່ງນອກໂມງຮຽນໄດ້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ !

ທຶນການສຶກສາເພື່ອອານາຄົດທີ່ສົດໃສ

JPEG

ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການທຶນການສຶກສາເພື່ອອານາຄົດທີ່ສົດໃສ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມໃຫ້ທຶນລະຫວ່າງ ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ແລະ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ2 ໄດ້ທີ່ເວບໄຊ້ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈຳ ລາວ.