ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນນາໆຊາດຝຣັ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ [fr]

PNG
ນັບແຕ່ປີ 1986 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ໂຮງຮຽນນາໆຊາດຝຣັ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂຊຊູຍເອ ອັອບເຟ (LFIV) ໄດ້ຮັບນັກຮຽນ ນັບແຕ່ຊັ້ນອານຸບານຈົນເຖິງມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການຝຣັ່ງ.
ຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຝຣັ່ງ, ລາວ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈາກວົງຄະນະຍາດສາກົນ ໄດ້ຮັບການສິດສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

LFIV ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ອົງການເພື່ອການສິດສອນພາສາຝຣັ່ງຢູ່ຕ່າງປະເທດ (AEFE) ທີ່ຂຶ້້ນກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ ຊຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາການບໍລິຫານ. ນອກຈາກຄູສອນ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນກໍ່ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນ.

ກົດເຂົ້າເບິ່ງ ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບ LFIV.

  • ໂຮງຮຽນນາໆຊາດຝຣັ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂຊຊູຍເອ ອັອບເຟ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ພາສາຝຣັ່ງ (ພາສາແມ່) ດ້ວຍການຈັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນພາສາຝຣັ່ງສະເພາະ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮຽນຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
  • ນອກຈາກພາສາຝຣັ່ງ, ຍັງມີການຮຽນ-ການສອນອີກ 4 ພາສາ ເຊັ່ນ : ອັງກິດ, ລາວ, ສະເປນ ແລະ ຈີນ ພ້ອມກັບໃບຢັ້ງຢືນ.
  • ນັບແຕ່ສົກຮຽນ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ, ພາຍຫຼັງທີ່ໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫາດຊາຍຂາວສ້າງສຳເລັດ ກໍ່ໄດ້ຍ້າຍເອົານັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ປາຍ ມາຮຽນຢູ່ອາຄານຫຼັງໃໝ່. ສ່ວນຢູ່ໂຮງຮຽນຫຼັງເກົ່າທີ່ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນທ່າເດື່ອ ແມ່ນສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນອານຸບານ ແລະ ປະຖົມ.
  • ໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່ປະກອບມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກິລາ ທີ່ສາມາດ ຈັດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ແລກປ່ຽນດ້ານກິລາ ທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບອາຊີ-ປາຊີຟິກ.

ກົດເຂົ້າເບິ່ງ ກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດຂອງຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.

ດັດແກ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ 08/02/2019

ກັບໄປດ້ານເທິງ