ຂໍວີຊາໄປປະເທດຝຣັ່ງ

ພະແນກກົງສຸນ ຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ລາວ ເປັນຜູ້ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນ, ການກະກຽມ, ການຍື່ນ ແລະ ການຕິດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊທາງການກ່ຽວກັບການຂໍວີຊາໄປປະເທດຝຣັ່ງ France-visas

France-visas ແມ່ນ ເວັບໄຊດຽວ ທີ່ມີ ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງ ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການຂໍວີຊາ (ການກະກຽມເອກະສານ, ການພິຈາລະນາ, ການຍື່ນ ແລະ ຕິດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ).

ເນື່ອງຈາກວ່າບັນດາດ່ານຊາຍແດນເຂົ້າຂົງເຂດເຊັງເກນ ໄດ້ປິດນັບແຕ່ວັນທີ 17 ມີນາ 2020 ຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງໃໝ່ອອກມາ, ດັ່ງນັ້ນ ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ຈື່ງບໍ່ສາມາດຮັບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາໃນໄລຍະປິດຊາຍແດນທີ່ກ່າວມານັ້ນໄດ້.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ການເອົານັດກໍ່ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງໃໝ່ອອກມາ.
ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການກັບມາເປີດໃຫ້ເອົານັດໄດ້ ທາງເວບໄຊຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງ.

ຂັ້ນຕອນການຂໍວີຊາ

ທ່ານຕ້ອງການວີຊາແມ່ນບໍ່ ?

PNG ຍ້ອນມີ ຕົວຊ່ວຍໃນການຂໍວີຊາ, ເວັບໄຊFrance-visas ຈະຊ່ວຍທ່ານກຳນົດປະເພດຂອງວີຊາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ໂດຍອີງຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ. ເວບໄຊດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ລະບຸລາຍການເອກະສານຢັ້ງຢືນຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃສ່ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ ພ້ອມທັງລະບຸຄ່າທຳນຽມວີຊາ.

ຕື່ມຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາທາງອອນລາຍ.

PNG ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ກວດກາເບິ່ງແລ້ວ ແລະ ທ່ານຕ້ອງການຂໍວີຊາ, ທ່ານສາມາດຕື່ມ ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາທາງອອນລາຍ. ລະບົບຈະສັ່ງໃຫ້ທ່ານສ້າງບັນຊີ ແລະ ຈະຊ່ວຍທ່ານດຳເນີນການຂໍວີຊາແຕ່ຂັ້ນຕອນທຳອິດຈົນຮອດຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ.

ຍື່ນເອກະສານທີ່ພະແນກວີຊາ.

PNG ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຕື່ມຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາທາງອອນລາຍເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ທ່ານກໍ່ພຽງແຕ່ໄປຍື່ນເອກະສານທີ່ພະແນກວີຊາ ຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ລາວ. ເວບໄຊ France-visas ສະໜອງຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້ວ່າ ພົວພັນໃຜ ແລະ ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາແນວໃດ.

ຕິດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ.

PNG ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຂໍວີຊາແລ້ວ, ກົດເຂົ້າຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ, ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ສາມາດມາເອົາໜັງສືຜ່ານແດນຄືນໄດ້ເວລາໃດ ແລະ ແນວໃດ ແລະ ກຽມຕົວເດີນທາງໄປປະເທດຝຣັ່ງ.

ຄຳເຕືອນ :

ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີສິດອຳນາດພິຈາລະນາອອກວີຊາໄລຍະສັ້ນ ສຳລັບເດີນທາງເຂົ້າປະເທດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ : ຝຣັ່ງ, ສະວິດ, ໂຮນລັງ (ເນເທີແລນ), ແບນຊິກ, ສາທາລະນະລັດເຊັກ, ລຸກຊຳບວກ, ຊູແອດ, ແອັດສະໂຕນີ, ລັດເວຍ, ມານຕາ ແລະ ສະໂລເວນີ.

ສຳລັບຄົນລາວທີ່ຖຶໜັງສຶເດີນທາງ ທາງການ (official passport) ແມ່ນບໍ່ສາມາດ ນຳໄຊ້ເດີນທາງໄປປະເທດ ແບນຊິກ, ຮອນລັງ (ເນເທີແລນ) ແລະ ລຸກຊຳບວກໄດ້ ແຕ່ໄຫ້ນຳໄຊ້ ໜັງສຶເດີນທາງນັກການທູດ ຫຼຶ ໜັງສຶເດີນທາງທຳມະດາແທນ.

ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະມີແຕ່ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ແລະ ສະຖານທູດເຢຍລະມັນ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີສິດອຳນາດພິຈາລະນາອອກວີຊາເຊັງເກນ.

ໂດຍອີງຕາມປະເທດຂອງທ່ານ ແລະ ໄລຍະທີ່ຈະເດີນທາງ, ແມ່ນມີກຳນົດເວລາໃນການຂໍນັດ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາຂອງທ່ານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈົ່ງ ຂຶ້ນແຜນກຳນົດເວລາດຳເນີນການຂໍວີຊາລ່ວງໜ້າ ໂດຍອີງໃສ່ກຳນົດວັນເດີນທາງ.

ມື້ນັດມາຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ, ມີແຕ່ຜຸ້ຮ້ອງຂໍວີຊາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອານຸຍາດເຂົ້າໃນສະຖານທູດ ຜູ້ທີ່ມານຳຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຢູ່ນອກ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຮ້ອງຂໍວີຊາຫາກມີອາຍຸບໍ່ເຖິງ 18 ປີ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາດ້ວຍຕົນເອງ ຈຶ່ງຈະອານຸຍາດໃຫ້ມີຄົນພາເຂົ້າມາຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາ.
ກາລຸນາເຂົ້າເບິ່ງລະບຽບການໃໝ່ກ່ຽວກັບການຂໍນັດເຂົ້າຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ

Dernière modification : 17/04/2020

Haut de page