ໂມງເປີດຫ້ອງການ [fr]

ວັນຈັນ - ວັນສຸກ, ເວລາ 09:00 - 12:30 ໂມງ ແລະ 14:00 – 17:30 ໂມງ

ພະແນກກົງສຸນຕ້ອນຮັບແຂກທຸກມື້ ຍົກເວັ້ນ ວັນເສົາ, ອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການ ຕາມການນັດໝາຍກ່ອນລ່ວງໜ້າເທົ່ານັ້ນ.
ກະລຸນາໂທຂໍນັດລ່ວງໜ້າ ໄດ້ທີ່ໝາຍເລກໂທລະສັບ : [+856] (021) 26 74 00

ດັດແກ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ 08/02/2019

ກັບໄປດ້ານເທິງ